מדיניות פרטיות באתר מרכז המבקרים של ידיעות אחרונות

1.       כללי

1.1.     ההגדרות במסמך מדיניות הפרטיות הן בהתאם לתקנון השימוש באתר מרכז המבקרים של ידיעות אחרונות בע"מ (להלן : "האתר" ו- "ידיעות", בהתאמה).

1.2.     ידיעות מתייחסת בכבוד לפרטיות המשתמשים באתר שהיא מנהלת ומפעילה.

1.3.     להלן נסקור את מדיניות הפרטיות הנוהגת באתר, לרבות האופן שבו ידיעות משתמשת במידע, הנמסר לה על-ידי המשתמשים באתר או נאסף על-ידה בעת השימוש באתר.

2.       רישום לשירותים

2.1.     חלק מהשירותים באתר עשויים לדרוש הרשמה. במסגרת ההרשמה נדרשים המשתמשים למסור מידע אישי, כדוגמת שם, כתובת, דרכי יצירת קשר עם המשתמש, כתובת דואר אלקטרוני ו/או פרטי כרטיס אשראי שברשותו. השדות, שחובה למלא, יסומנו במפורש. בלא למסור את הנתונים המתבקשים בשדות החובה לא ניתן להירשם לשירותים הטעונים רישום.

2.2.     הואיל וידיעות תבקש רק את המידע הנחוץ לשירות שאליו נרשם המשתמש, באחדים מהשירותים יתבקשו המשתמשים להוסיף ולמסור נתונים נוספים, המתחייבים מאופי השירות.

3.       מאגר המידע

3.1.     הנתונים שנמסרים ע"י המשתמשים בעת ההרשמה לשירותים באתרים, יישמרו במאגר המידע של ידיעות אחרונות. מובהר כי אין כל חובה על המשתמשים למסור את המידע, אך יובהר כי ללא מסירת הפרטים, לא ניתן יהיה להשתמש בשירותים הללו.

4.       השימוש במידע

4.1.     בעת השימוש באתר, יכול שיצטבר מידע על נהגיך, מוצרים ושירותים שרכשת, מידע או פרסומות שקראת באתר, העמודים שבהם צפית, ההצעות והשירותים שעניינו אותך, אמצעי התשלום ששימשו אותך, מקום המחשב שבאמצעותו ניגשת לאתר ועוד. ידיעות תשמור את המידע במאגריה. השימוש בנתונים אלה, כמו גם בנתונים שתמסור בעת תהליך ההרשמה לשירותים השונים באתר, ייעשה רק על פי מדיניות פרטיות זו או על פי הוראות כל דין – וזאת למטרות המפורטות להלן:

4.1.1.   כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים שונים באתר- כדוגמת (אך לא רק) הזמנה ורכישת סיורים, מבצעים ופעילויות שונות שיוצעו מעת לעת באתר.

4.1.2.   כדי לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר, ובכלל זה ליצור שירותים ותכנים חדשים המתאימים לדרישות המשתמשים באתר וציפיותיהם, ולשנות או לבטל שירותים ותכנים קיימים. המידע שישמש את ידיעות לצורך כך יהיה בעיקרו מידע סטטיסטי, שאינו מזהה אותך אישית.

4.1.3.   לשם יצירת אזורים אישיים באתר, שתוכל להתאים להעדפותיך.

4.1.4.   לצורך רכישת מוצרים ושירותים באתר - לרבות פרסום מידע ותכנים מטעמך (בכפוף לשיקול דעת ידיעות אם לאפשר פרסום כאמור).

4.1.5.   כדי להתאים את המודעות שיוצגו לעיניך בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך. המידע שישמש את ידיעות לצורך כך לא יזהה אותך אישית בשם או בכתובת.

4.1.6.   ידיעות רשאית לשלוח אליך מדי פעם בדואר אלקטרוני מידע בדבר שירותיו וכן מידע שיווקי ופרסומי - בין אם מידע שהיא עצמה תפרסם, בין אם באתר ובין אם בכלל, ובין אם מידע שתקבל לצורך משלוח מידי מפרסמים אחרים. בכל עת תוכל לבקש לחדול מלקבל מידע כאמור. עם זאת, ידיעות לא תמסור את פרטיך האישיים למפרסמים.

4.1.7.   ליצירת הקשר אתך (במקרה הצורך) או לצורך ניתוח ומסירת מידע סטטיסטי לצדדים שלישיים, לרבות מפרסמים. מידע זה לא יזהה אותך אישית.

4.1.8.   לכל מטרה אחרת, המפורטת במדיניות פרטיות זו או בתנאי השימוש של איזה מהשירותים הרלבנטיים באתר.

4.1.9.   לשם תפעולם התקין ופיתוחם של האתר. המידע המשמש לצורך זה לא יועבר לצדדים שלישיים, אלא ככל שהדבר הותר במסגרת מדיניות פרטיות זו, כפי שתעודכן מדי פעם.

5.       מסירת מידע לצד שלישי

5.1.     ידיעות לא תעביר לצדדים שלישיים את פרטיך האישיים והמידע שנאסף על פעילותך באתר (ככל שפרטים ומידע זה מזהים אותך אישית), אלא במקרים המפורטים להלן:

5.1.1.   בעת שתרכוש מוצרים ושירותים משותפי-מסחר ותוכן של ידיעות או בעת שתיקח חלק בפעילויות תוכן של צד שלישי, או בפעילויות משותפות לידיעות ולצד שלישי המוצגות באתר. במקרים אלה יועבר לשותפים אלה המידע הדרוש להם לשם השלמת תהליך הרכישה, ניהול פעילות התוכן הרלבנטית ושמירת הקשר איתך.

5.1.2.   במקרה שתפר את תנאי השימוש באתר או איזה מהשירותים המוצעים בו, או אם תבצע באמצעות האתר או בקשר איתו, פעולות הנחזות כמנוגדות לדין, או ניסיון לבצע פעולות כאלה במקרים אלה, תהיה ידיעות רשאית למסור את המידע לפי הנדרש;

5.1.3.   אם יתקבל בידי ידיעות צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטיך או המידע אודותיך לצד שלישי ובכלל זה לכל רשות מוסמכת;

5.1.4.   כל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בינך לבין ידיעות;

5.1.5.   בכל מקרה שידיעות תהיה סבורה כי מסירת המידע נחוצה כדי למנוע נזק חמור לגופך או לרכושך או לגופו או לרכושו של צד שלישי;

5.1.6.   ידיעות תהיה רשאית להעביר את פרטיך והמידע שנאסף בעקבות השימוש שעשית באתרים לחברות אחרות מקבוצת ידיעות אחרונות, ובלבד שהן תשתמשנה במידע זה רק על-פי הוראות מדיניות פרטיות זו;

5.1.7.   אם ידיעות ותארגן את פעילות האתר במסגרת תאגיד אחר - וכן במקרה שידיעות תתמזג עם גוף אחר או תמזג את פעילות "האתר ו/או מרכז המבקרים עם פעילותו של צד שלישי - היא תהיה זכאית להעביר לתאגיד החדש העתק מן המידע שנאגר אודותיך באתרים או כל מידע סטטיסטי שבידיה, ובלבד שתאגיד זה יקבל על עצמו כלפיך את הוראות מדיניות פרטיות זו.

6.       Cookies

6.1.     האתר משתמש ב'עוגיות' (Cookies) לצורך תפעולו השוטף והתקין, ובכלל זה כדי לאסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר, לאימות פרטים, כדי להתאים את האתר להעדפותיך האישיות ולצרכי אבטחת מידע.

6.2.     'עוגיות' (Cookies) הן קבצי טקסט, שהדפדפן שלך יוצר לפי פקודה ממחשבי ידיעות. חלק מהעוגיות יפקעו כאשר נסגר הדפדפן ואחרות נשמרות על גבי הכונן הקשיח במחשב של המשתמש. אם, לדוגמה, נעזר המשתמש במערכת ההפעלה "חלונות" ובדפדפן מסוג אינטרנט אקספלורר של חב' מייקרוסופט, ניתן למצוא אותם בספריה c:windows.cookies וכן ב- c:windows.Temporary Internet Files. ה-Cookies מכילים מידע מגוון כדוגמת הדפים שבהם ביקר המשתמש, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן הגיע אל האתר, מדורים ומידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר ועוד.

6.3.     ה'עוגיות' משמשות גם כדי לייתר את הצורך בהזנת פרטי המשתמש בכל ביקור חוזר במדורים באתר המחייבים רישום.

6.4.     המידע ב- Cookies מוצפן, וידיעות נוקטת צעדי זהירות כדי להבטיח שרק מחשבי ידיעות יוכלו לקרוא ולהבין את המידע האגור בהם.

6.5.     משתמש שאינו רוצה לקבל Cookies, יכול להימנע מכך על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן שלו. לשם כך יש להיוועץ בקובץ העזרה של הדפדפן. יחד עם זאת, ראוי לזכור כי נטרול ה-Cookies עלול לגרום לכך שלא ניתן יהיה להשתמש בחלק מהשירותים והתכונות באתר או באתרי אינטרנט אחרים.

6.6.     המשתמש יכול למחוק את ה-Cookies במחשבו בכל רגע. מוצע לעשות כן, רק ברגע שהמשתמש משוכנע שאינו רוצה שהאתר יותאם להעדפותיו. הואיל והעוגיות מונעות המשתמש לעתים את הצורך להזין שמות משתמש וסיסמאות, אזי יש להיזהר מלמחוק אותן, אלא אם כן המשתמש משוכנע שרשם תחילה את כל הפרטים הדרושים לשימוש באתר במקום בטוח.

7.       שירותים של צדדים שלישיים

7.1.     חלק מהשירותים באתר, מנוהלים על ידי שותפי מסחר ותוכן של ידיעות. שירותים אלה מוגשים באמצעות מחשביהם של אותם שותפים ולא ממחשבי ידיעות. במהלך שימוש המשתמשים בשירותים אלה הם עשויים להידרש למסור פרטים אישיים, או שייאספו פרטים לגביהם. השימוש במידע זה כפוף למדיניות הפרטיות של מנהלי השירותים הללו ולא למדיניות הפרטיות של ידיעות ולכן מומלץ לעיין גם במסמכי מדיניות הפרטיות שלהם.

8.       פרסומות של צדדים שלישיים

8.1.     ידיעות מתירה לחברות אחדות לנהל את מערך הגשת הפרסומות באתר ו/או משתמשת במערכות מטעם חברות אחרות בקשר לניהול מערך הגשת הפרסומות באתר, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

8.2.     המודעות בהן המשתמשים צופים בעת הביקור באתר, מגיעות ממחשביהן של אותן חברות. לצורך ניהול הפרסומות, חברות אלה מציבות Cookies במחשב המשתמש ומשבצות "משואות רשת" (web beacons) במודעות הפרסומת, או בדפי האתר. המשואות הן קבצים גראפיים זעירים בעלי מזהה ייחודי, המשובצים בדפי אינטרנט ושתפקידם לסייע באיסוף מידע אודות הצפייה והשימוש באתר.

8.3.     המידע הנאסף איננו מזהה את המשתמש, אלא רק מבקש להתאים את הפרסומות שיוצגו בפני המשתמש לנושאים שיעניינו אותו. השימוש שחברות אלה עושות ב- Cookies ובמשואות רשת כפוף למדיניות הפרטיות שלהן ולא למדיניות זו של ידיעות.

8.4.     משתמש אשר מעוניין לבדוק את מדיניות הפרטיות של החברות, המנהלות את מערך הפרסום בידיעות יכול לעשות כן באמצעות אתר האינטרנט של אותן חברות.

9.       איסוף מידע לצרכים סטטיסטיים

9.1.     ידיעות נעזרת בחברה חיצונית המספקת לה ניתוחים סטטיסטיים אודות השימוש באתר. החברה אוספת ומנתחת מידע על היקף השימוש באתר, תדירות השימוש בו, מקורות הגישה של המשתמשים לאתר וכיוצא בזה.

9.2.     לצורך איסוף המידע משתמשת החברה ב"משואות רשת" (web beacons), המסייעות לה לנטר את דפוסי  הפעילות באתר וכך לדוגמה לבחון את מידת הפופולאריות של תכנים ושירותים שונים באתר. המידע הנאסף הוא סטטיסטי במהותו, הוא איננו מזהה את המשתמש באופן אישי והוא נועד לצרכי ניתוח, מחקר ובקרה.

10.    אבטחת מידע

10.1. ידיעות מיישמת באתר מערכות ונהלים לאבטחת מידע. בעוד שמערכות ונהלים אלה מצמצמים את הסיכונים לחדירה בלתי-מורשית למחשבי ידיעות, אין בהם בטחון מוחלט. לכן, ידיעות אינה מתחייבת שהשירותים באתריה יהיו חסינים באופן מוחלט מפני גישה בלתי-מורשית למידע המאוחסן בהם.

11.    זכות לעיין במידע

11.1. על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוסו, במידע שעליו המוחזק במאגר מידע. אדם שעיין במידע שעליו ומצא כי אינו נכון, שלם, ברור או מעודכן, רשאי לפנות לבעל מאגר המידע בבקשה לתקן את המידע או למוחקו. אם בעל המאגר סירב למלא בקשה זו, עליו להודיע על כך למבקש באופן ובדרך שנקבעו בתקנות. על סירובו של בעל מאגר מידע לאפשר עיון ועל הודעת סירוב לתקן או למחוק מידע, רשאי מבקש המידע לערער לפני בית משפט השלום באופן ובדרך שנקבעו בתקנות.

11.2. בנוסף, אם המידע שבמאגרי ידיעות משמש לצורך פניה אישית למשתמש, בהתבסס על השתייכותך לקבוצת אוכלוסין, שנקבעה על פי אפיון אחד או יותר של בני אדם ששמותיהם כלולים במאגר ("פניה בהצעה מסחרית"), כי אז זכאי המשתמש על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ"א-1981 לדרוש בכתב שהמידע המתייחס אליו יימחק ממאגר המידע. ידיעות תמחק במקרה זה מידע הדרוש לה רק כדי לפנות למשתמש בהצעות מסחריות כאמור לעיל. מידע הדרוש לידיעות לשם ניהול עסקיה - לרבות תיעוד פעולות מסחריות ואחרות שבוצעו באתר- יוסיפו וישמרו ע"י ידיעות על-פי דין, אך לא ישמשו עוד לצורך פניות למשתמש.

11.3. אם בתוך 30 יום לא תקבל הודעה כי המידע שנתבקשה ידיעות למחוק אכן נמחק על-פי סעיף זה, תהיה זכאי לפנות לבית משפט השלום באופן הקבוע בתקנות שמכוח החוק, כדי שיורה לידיעות לפעול כאמור.

12.    שינויים במדיניות הפרטיות

12.1. ידיעות רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות הפרטיות. אם יבוצעו במדיניות זו שינויים מהותיים, בהוראות שעניינן השימוש במידע אישי שמסרו משתמשים, תפורסם על-כך הודעה באתר.